top of page

CENÍK

Ukazka 2D.jpeg

2D PŮDORYS 

Základní půdorys, který zobrazuje dispozice, výměry, umístění kuch.linky a sanitárních předmětů.

250,-Kč + DPH / 1 podlaží

2.jpg

2D PŮDORYS s nábytkem

Půdorys obsahující nejen kuch.linku a sanitární předměty, ale i zařízení nábytkem pro představu prostorového uspořádání.

300,-Kč + DPH / 1 podlaží

Ukazka 2D.jpeg

2D+3D PŮDORYSY

Komplet obsahující 2D půdorys a 3D půdorys pro prostorovou představu.

350,-Kč + DPH / 1 podlaží

Ukazka 3D.png
1aaa.jpg
1bbb.png

2D+3D PŮDORYSY s nábytkem

Komplet obsahující 2D půdorys a 3D půdorys, obojí s nábytkem.

400,-Kč + DPH / 1 podlaží

Půdorys - RD Čakovice 1NP nový v2.jpg

3D PŮDORYS s popisky

Vše v jediném obrázku - 3D půdorys, který obsahuje všechny informace - dispozice, představu o prostoru a jeho využití a výměry místností.

500,-Kč + DPH / 1 podlaží

m5611 - Vietnamska 3D.jpg

3D PŮDORYS s legendou

Vše v jediném obrázku - 3D půdorys, který obsahuje všechny informace - dispozice, představu o prostoru a jeho využití a výměry místností.

500,-Kč + DPH / 1 podlaží

Situace - RD U Koruny KH.jpg

ZÁKRES POZEMKU

Vyznačení hranic pozemku, ideální podklad

je fotografie z dronu kolmo nad pozemkem (pokud máte k dispozici),

jinak se využívá výřez z mapy.

150,-Kč + DPH 

2021-10-20 17.25.57.jpg

ÚPRAVA FOTO

Vylepšení kvality fotografií nemovitosti.

SOUBOR FOTOGRAFIÍ do 10 ks

500,-Kč + DPH

SOUBOR FOTOGRAFIÍ do 25 ks

1000,-Kč + DPH

Svedska-Living-20220324-170134.jpg

VIZUALIZACE

Pro běžné typy bytů a rodinných domů :

1.000,-Kč + DPH / pohled do místnosti

Veškeré specifické typy nemovitostí dle dohody.

U každé objednávky posoudíme, zda jsme schopni vizualizaci připravit.

How it works

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SOLENNE s.r.o. PROVOZOVANÉ NA SERVERU www.pudorysynemovitosti.cz 

 

A. Vymezení platnosti

 1. Těmito Podmínkami se řídí poskytování služeb a dodávání produktů Dodavatelem v oblastech marketingu a grafických návrhů na provozovaném serveru www.pudorysynemovitosti.cz.

 2. Podmínky jsou nedílnou součástí každého obchodního případu, každé objednávky provedené písemně nebo ústně.

 3. Dodavatel vykonává svým jménem majetková autorská práva zaměstnaneckých autorských děl svých pracovníků, nebo autorských děl vytvořených pro dodavatele na smluvním základě.

 4. Podmínky jsou platné od 1. 8. 2015.

B. Vymezení pojmů

 1. Podmínkami se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky.

 2. Smlouvou se rozumí smlouva o dílo podle §536 a následujících Obchodního zákoníku. Smlouva dle tohoto bodu není písemnou smlouvou licenční ve smyslu příslušných ustanovení Autorského zákona.

 3. Dílem se rozumí předmět Smlouvy. Dílo samotné může být také Autorským dílem podle §2 Autorského zákona.

 4. Dodavatelem je společnost Solenne s.r.o., Šestajovická 488/20, Praha, 198 00, IČ 25238281.

 5. Odběratel je název pro druhou smluvní stranu.

 6. Předání podkladů je předání dokumentů nebo informací Odběratelem Dodavateli, které jsou nezbytné pro zpracování Díla.

 7. Předání návrhů je předání návrhů v elektronické podobě

 8. Předání Díla je předání kopie elektronických dat nebo informací, které jsou Dílem.

 9. Schválení návrhů (též korektura) je projev vůle Odběratele, že souhlasí s pokračováním prací na Díle podle návrhů Dodavatele bezvýhradně nebo s výhradami. Konečné schválení návrhů pak znamená projev vůle Odběratele, že souhlasí s předáním celého Díla v té podobě, v jaké byly návrhy ke konečnému schválení předloženy.

 10. Autorský zákon je zákon č.121/2000Sb. Autorský zákon v aktuálním znění. Obchodní zákoník je pak zákon č.513/1991Sb., Obchodní zákoník v aktuálním znění.

 11. Okamžikem úplného zaplacení fakturované částky se rozumí připsání celé fakturované částky na účet Dodavatele nebo složení v hotovosti.

C. Smlouva a její plnění

 1. Dodavatel se zavazuje provést Dílo pro Odběratele a provést jej řádně a včas. Odběratel se zavazuje takto provedené Dílo převzít a zaplatit ze něj cenu.

 2. Smlouva se uzavírá na základě objednávky Odběratele.

 3. Cena Díla se řídí ceníkem uvedeným na serveru www.pudorysynemovitosti.cz , pokud není dohodnuto jinak, nebo se stanoví způsob určení ceny (hodinovou sazbou nebo jinak).

 4. Cena za Odběratelem vyžádané vícepráce nad rámec Smlouvy se stanoví obdobným způsobem jako cena vlastního Díla.

 5. Termín předání návrhů ke schválení jsou 2 pracovní dny.

 6. Dílo se považuje za dokončené dnem Předání díla. Odběratel nemůže odmítnout převzetí díla, pokud toto nevykazuje žádné vady, popř. vykazuje ojedinělé závady či nedodělky, které nebrání užívání Díla.

 7. Vady a nedodělky Díla odstraní Dodavatel neprodleně po té, co se o nich dozvěděl. Práci na odstranění je povinen zahájit nejpozději do 1 pracovního dne od okamžiku, kdy se o nich dozvěděl.

D. Předávání dat, dokončení Díla a autorská práva

 1. Při předání podkladů Odběratelem při objednávce bude Odběrateli zaslána potvrzující emailová zpráva obsahující výčet jednotlivých podkladů, specifikace Díla a specifikace konečné podoby Díla ( elektronických datových formátů).

 2. Odběratel se převzetím Díla zavazuje dodržovat licenční podmínky v souladu s autorským zákonem.

 3. Zdrojová (tzv. otevřená) elektronická data se nepředávají, pokud to není předem písemně sjednáno. K užití takovýchto dat se vždy sjednává zvláštní licenční smlouva. Předáním zdrojových dat zůstává právo autorů na nedotknutelnost autorského díla nedotčeno.

 4. Předmět zakázky, předložené návrhy a všechny jejich vývojové fáze jsou autorským dílem ve smyslu Autorského zákona a jejich neoprávněné užití může být i trestním činem.

 5. K udělení licence k užití Díla, které je autorským dílem, dochází dnem převzetí Díla odběratelem, přičemž účinnost licence nastává dnem úplného zaplacení fakturované částky.

 6. Odběratel souhlasí s použitím Díla k propagaci Dodavatele. Dodavatel je oprávněn umístit na Dílo autorskou značku tak, aby nenarušil samotné Dílo.

 7. V ostatních záležitostech zde nespecifikovaných se postupuje podle Autorského Zákona.

E. Odstoupení od smlouvy

 1. Dodavatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy ze zákonných důvodů, zejména pak v případě, jestliže je Odběratel s úhradou fakturované částky v prodlení větším než 14 dnů. Dodavatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže je termín pro Předání podkladů nebo termín Dílčího nebo konečného schválení díla pro výrobu překročen Odběratelem o více než jeden měsíc.

 2. Je-li k vytvoření díla nutná součinnost Odběratele, je Dodavatel oprávněn určit k tomu přiměřenou lhůtu a po jejím marném uplynutí může od smlouvy odstoupit, upozorní-li na takový následek.

 3. Odběratel je oprávněn odstoupit od smlouvy ze zákonných důvodů, zejména pak v případě, kdy je dodavatel v prodlení oproti termínu dokončení o více než jeden týden nebo předávané dílo neodpovídá sjednanému.

 4. Dojde-li na základě dohody smluvních stran k zániku nesplněného závazku sjednaného touto smlouvou a smluvní strany sjednají, že nemají zájem na pokračování plnění dle této smlouvy, vzniká Dodavateli nárok na úhradu ceny realizace Díla ve výši poměrné části zakázky vykonané do okamžiku takové dohody.

F. Odpovědnost

 1. Odběratel přebírá plnou odpovědnost za obsah marketingového sdělení, které je obsahem Díla a zprošťuje Dodavatele nároků uplatňovaných vůči němu třetími osobami.

 2. Dodavatel odpovídá Odběrateli za řádné plnění Díla v souladu se sjednanou technickou specifikací a datových formátů a v souladu se zákonnými a ostatními aplikovatelnými právními předpisy. Dodavatel je povinen pracovat na Díle tak, aby nebylo ohroženo splnění termínu dokončení Díla.

 3. Dodavatel převzetím podkladů přebírá odpovědnost za nakládání s těmito podklady a zavazuje se je chránit před zneužitím třetími osobami.

G. Platební podmínky

 1. Dodavatel po převzetí Díla vystaví Odběrateli fakturu na cenu Díla a příslušné DPH.

 2. Veškeré zboží je majetkem Dodavatele až do úplného zaplacení ceny Díla a příslušné DPH. Veškeré licence k užití autorského díla dodavatele nebo třetích autorů jsou uděleny odběrateli dnem úplného zaplacení fakturované částky.

 3. V případě neuhrazení faktury v termínu splatnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % fakturované částky denně ode dne splatnosti.

H. Uznání závazku

 1. Protokolárním převzetím Díla uznává odběratel svůj peněžní závazek vůči dodavateli ve smyslu §323 zákona č.513/1991Sb., Obchodního zákoníku v aktuálním znění.

I. Ochrana osobních údajů

 1. Odběratel souhlasí se zpracováním osobních údajů Dodavatelem, a to pro účely realizace práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a pro účely fakturace. Nezvolí-li Odběratel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Dodavatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.

 2. Odběratel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, při objednávce provedené z webového rozhraní) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 3. Osobní údaje bez předchozího souhlasu Odběratele nebudou předávány třetím osobám.

 4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

 

J. Závěrečná ustanovení

 1. Nevynutitelnost nebo neplatnost kterékoliv části těchto Podmínek nebo Smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních částí Podmínek a Smlouvy. V případě, že jakákoliv část těchto Podmínek nebo Smlouvy by měla pozbýt platnosti, a to zejména z důvodu rozporu s obecně závaznými právními předpisy, jsou smluvní strany povinny jednat a uzavřít dohodu o právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části, která pozbyla platnosti.

 2. V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků ze Smlouvy a jakékoliv prodlení v plnění jakéhokoliv závazku vyplývajícího ze Smlouvy bude tolerováno a smluvní strana postižená zásahem vyšší moci nebude odpovědná za škody nebo jinak, pokud takové prodlení nebo škoda bude přímým nebo nepřímým důsledkem vyšší moci.

 3. Pokud nebylo ve Smlouvě nebo v Podmínkách uvedeno jinak, řídí se právní vztahy z nich vyplývající a vznikající právním řádem České republiky.

 4. Dodavatel a Odběratel se dohodli, žeplně uznávají elektronickou formu komunikace, zvláště pak prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě, jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

A. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Záruční podmínky a Reklamační řád upravují práva a povinnosti Dodavatele a Odběratele  při uplatňování práv z odpovědnosti za vady díla a reklamační řízení a vztahují se na předmět díla realizovaný společností Solenne s.r.o., Šestajovická 488/20, Praha, 198 00, IČ 25238281 coby dodavatelem, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Odběratele z odpovědnosti za vady dodavatelem dodaného předmětu díla.

 2. Tyto Záruční podmínky a Reklamační řád zhotovitele se vztahují na veškeré dodávky realizované Dodavatelem pro konkrétní odběratele, není-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.

 

B. Odpovědnost za vady, záruční doba

 1. Dodavatel odpovídá za vady, které má dílo při jeho převzetí Odběratelem, jakož i za vady, které se vyskytnou po převzetí díla v záruční době.

 2. Záruční doba činí 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí díla Odběratelem. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v záruční době, jinak zaniknou.

C. Způsob uplatnění práv z odpovědnosti za vady, vyřízení reklamace 

 1. Práva z odpovědnosti za vady díla (reklamaci vad díla) je nutno uplatnit u Dodavatele písemnou formou s podrobným popisem vady, včetně obrazové dokumentace a specifikace jejího výskytu. Oznámení o uplatnění reklamace je nutno zaslat Dodavateli elektronicky emailem.

 2. Doba od uplatnění práva ze záruky až do provedení opravy se do záruční doby nepočítá. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění Odběratelem. Po uplynutí této lhůty má Odběratel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

 3. Pokud se reklamace vad díla Odběratelem ukáže jako neoprávněná, tzn.v případě, kdy Dodavatel za vzniklou vadu díla neodpovídá, je Odběratel povinen uhradit Dodavateli veškeré náklady spojené s odstraňováním vady.

D. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Záruční podmínky a Reklamační řád nabývají platnosti dne 1.8.2015.

 2. Dodavatel si vyhrazuje právo na případnou změnu, doplnění či aktualizaci těchto Záručních podmínek a Reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

 3. Práva a povinnosti Dodavatele a Odběratele při uplatňování práv z odpovědnosti za vady díla a při reklamačním řízení, která nejsou výslovně upravena těmito Záručními podmínkami a Reklamačním řádem, se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů ČR.

 4. Dodavatel a Odběratel se dohodli, žeplně uznávají elektronickou formu komunikace, zvláště pak prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě, jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI SOLENNE s.r.o. PROVOZOVANÉ NA SERVERU www.pudorysynemovitosti.cz 

Bankovní převod

PLATEBNÍ METODY :

paypallogoAno.png.webp
img _3_.jpg.webp
img _4_.jpg.webp
img _5_.jpg.webp
bottom of page